Wtorek, 23 lipca 2024

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Procedura reklamacyjna

Serwisy Wydawnictwa Nowiny Sp. z o.o.

Użytkownik serwisów informacyjnych Wydawnictwa Nowiny Sp. z o.o. funkcjonujących pod adresami: www.nowiny.pl, www.praca.nowiny.pl, www.sport.nowiny.pl, www.jastrzebieonline.pl, www.ezory.pl, www.agronowiny.pl, www.historion.pl powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem ww. serwisów za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym https://www.nowiny.pl/info lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: portal@nowiny.pl.

Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Korespondencję związaną z korzystaniem z serwisów oraz odpowiedź na reklamacje, Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika serwisu.

Konkursy

Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: portal@nowiny.pl w terminie 2 dni od zakończenia Konkursu.

Reklamacje, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od ich doręczenia drogą mailową.